Σύγκριση Φυτικών Πρώτων Υλών Επεξεργασμένων με Εξώθηση και Ακατέργαστων σαν Συστατικών Τροφών Τσιπούρας (Sparus aurata L.)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Βένου, Β., Αλέξη, Μ., Φουντουλάκη, Ε., Νέγκας, Ι.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:aquaculture, aurata, bream, diet, feed, feedstuff, fish, food, gilthead, gilthead bream, Sparus, Sparus aurata, Ιχθυοκαλλιέργεια, τρόφιμα, Τσιπούρα, υδατοκαλλιέργεια, ψάρι, ψάρια
Tue, 2016-11-15 12:00 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith