Σύγκριση της πανίδας μεγάλων θηλαστικών δύο περιοχών της οροσειράς Ροδόπης με διαφορετικό τύπο βλάστησης

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Τριανταφυλλίδης, Σ., Ακριώτης, Τ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:large, mammals, Rodopi, vegetation, βλάστηση, θηλαστικά, μεγάλα, Ροδόπη
Taxonomic name: 
Mon, 2017-10-02 11:08 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith