ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΥΚΛΟ, ΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ HELICELLA (XEROTHRACIA) PAPPI SCHUTT (1962) (ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΦΟΡΑ)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1994
Authors:ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, Μ.
Conference Name:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - 16° ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔPΙΟ
Date Published:5-7 ΜΑΙΟΥ
Publisher:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Conference Location:ΒΟΛΟΣ
Keywords:dynamics, Gastropoda, Helicella, Helicella (Xerothracia) pappi, life cycle, Mollusca, pappi, population, snail, Xerothracia, δυναμική, κύκλος ζωής, Μαλάκια, πληθυσμός, σαλιγκάρι
Front Cover: 
Sat, 2018-03-03 10:29 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith