Συγκριτική Μελέτη των Φυσικοχημικών και Βιολογικών Παραμέτρων στους Ταμιευτήρες Αώου και Πουρναρίου

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Ζαχαρίας, Ι., Νταουλάς, Χ., Μπαρμπιέρι, Ρ., Κουσουρής, Θ., Μπερταχάς, Η., Στουμπούδη, Μ., Ψαρράς, Θ., Γιακουμή, Σ., Οικονόμου, Α. Ν.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:Aoos, biological, chemical, fish, lake, physical, Pournari, reservoir, Αώος, βιολογικός, λίμνη, Πουρνάρι, ταμιευτήρας, φυσικός, χημικός, ψάρια
Thu, 2016-11-17 16:11 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith