ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΛΙΚΟ ΚΟΛΠΟ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:Καπίρης, Κ., Καβαδάς, Σ., Κάλλιας, Η., Ντογραμματζή, Κ., Χρηστίδης, Γ.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:Argolikos Bay, Cephalopoda, Crustacea, fish, viability, αγρολικός κόλπος, βιωσιμότητα, Καρκινοειδή, κεφαλόποδα, ψάρι
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _ΑΡΓΟΛΙΚΟ_ΚΟΛΠ.pdf183.24 KB
Wed, 2019-06-12 13:51 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith