Ποικιλότητα στα εδαφικά τροφικά πλέγματα και εντατικοποίηση χρήσεων γης

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Τσιαφούλη, Μ., Thebault, E., De Ruiter, P., Van der Putten, V., Birkhoefer, K., Σγαρδέλης, Σ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:diversity, food web, intensification, land use, soil, έδαφος, εντατικοποίηση, πλέγματα, ποικιλότητα, τροφικά, χρήσεις γης
Tue, 2017-10-03 10:33 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith