Πειραματικά Αποτελέσματα της κάτω από Ελεγχόμενες Συνθήκες Αναπαραγωγής και Εκτροφής Ψαριών Sparus auratus & Dicentrarchus labrax

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1986
Authors:Κλαουδάτο, Σ., Αποστολόπουλο, Ι.
Conference Name:3° Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Υδατοκαλλιέργειες στην Ελλάδα.
Date Published:23-25 Μαΐου
Conference Location:Ξενοδοχείο Χανδρής, Αθήνα.
Keywords:aurata, auratus, bream, dicentrarchus, Dicentrarchus labrax, european, european seabass, feeding, fish, food, gilt-head, labrax, rearing, reproduction, seabass, Sparus, Sparus aurata, Sparus auratus, αναπαραγωγή, εκτροφή, ψάρι, ψάρια
Fri, 2016-10-28 18:06 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith