Ο Όρμος της Ελευσίνας στα Πρόθυρα του 2000

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Αρβανιτάκης, Γ., Pancucci, M. Α., Σύμπουρα, Ν., Στρεφτάρης, Ν., Ζενέτου, Α.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:diversity, Echinodermata, Elefsis, fish, Gulf, invertebrates, megafauna, megafaunal, Molusca, Saronikos, sea, shelf, ασπόνδυλα, βενθικός, βένθος, βιοποικιλότητα, Εχινόδερμα, Καρκινοειδή, κοινότητα, κοινότητες, Κόλπος Ελευσίνας, Μαλάκια, μεγαβενθικά, Όρμος της Ελευσίνας, ποικιλότητα, Σαρωνικός, Σαρωνικός Κόλπος
Tue, 2016-11-08 12:02 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith