Ο ΔΕΊΚΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΉΣ ΜΕΓΕΘΏΝ (INDEX OF SIZE DISTRIBUTION - ISD) ΩΣ ΜΈΘΟΔΟΣ ΕΚΤΊΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΉΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΏΝ ΥΔΆΤΩΝ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Ρεϊζοπούλου, Σ., Νικολαίδου, Α.
Conference Name:8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:4-8 ΙΟΥΝΙΟΥ
Publisher:Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Θεσσαλονίκη
Keywords:benthic, distribution, index, invertebrates, lagoon, size, ασπόνδυλα, βενθικά, δείκτης, κατανομή, λιμνοθάλασσα, μέγεθος
Wed, 2017-11-08 10:54 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith