Ο Ασπροπάρης (Neophron percnopterus), το μυστηριώδες πουλί με τα δεκαεννιά ονόματα

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Στάρα, Κ., Τσιακίρης, Ρ., Σιδηρόπουλος, Λ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:bird, conservation, Egyptian, vulture, Ασπροπάρης, διατήρηση, πουλί, προστασία
Mon, 2017-10-02 10:15 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith