Οφιολατρεία: η σημασία των φιδιών στη θρησκεία και την τέχνη

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Πρωτοψάλτης, Π. - Ο.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:art, religion, reptiles, snakes, worship, ερπετά, θρησκεία, λατρεία, τέχνη, φίδια
Taxonomic name: 
Mon, 2017-09-25 10:46 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith