ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΠΕΡΜΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΥΛΟΚΟΠΙ (UMBRINA CIRROSA)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Φακριάδης, I., Συγγελάκη, Ε., Παπαδάκη, Μ., Μυλωνάς, Κ.
Conference Name:8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:4-8 ΙΟΥΝΙΟΥ
Publisher:Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Θεσσαλονίκη
Keywords:cirrosa, GnRHa, hCG, implants, quality, shi drum, sperm, spermiation, Umbrina, εμφυτεύματα, μυλοκόπι, ποιότητα, σπέρματος, σπερμίαση
Tue, 2017-10-24 10:49 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith