Μοντέλα Διαχείρισης Υδροβιοσυστημάτων - Εφαρμογές σε Ολοκληρωμένα Προγράμματα Υδατοκαλλιέργειας για Τοπική Ανάπτυξη

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1986
Authors:Χατζηγιαννάκης, Κ., Μπουρίτσας, Α., Κούκιος, Ε.
Conference Name:3° Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Υδατοκαλλιέργειες στην Ελλάδα.
Date Published:23-25 Μαΐου
Conference Location:Ξενοδοχείο Χανδρής, Αθήνα.
Keywords:aquaculture, cultivation, development, fish, management, ανάπτυξη, διαχείριση, Ιχθυοκαλλιέργεια, καλλιέργεια, υδατοκαλλιέργεια, υδροβιοσύστημα, υδροβιοσυστήματα
Taxonomic name: 
Tue, 2016-11-01 13:29 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith