ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. Θ., ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Χ., Μπόμπορη, Δ. Χ.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:fish, Haliacmon, river, Tripotamos, Αλιάκμονα, ιχθυοπανίδα, ποταμού, Τροπόταμου
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _ΙΧΘΥΟ.pdf176.07 KB
Mon, 2019-07-08 12:23 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith