ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΤΕΡΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1984
Authors:Κλαουδάτος, Σ., Αποστολόπουλος, Ι.
Conference Name:Α’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Date Published:14-17 ΜΑΙΟΥ
Publisher:ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΩΚΑΕ
Conference Location:ΑΘΗΝΑ
Keywords:biology, fisheries, fishing, lagoon, Mesologhi, αλιεία, βιολογία, λιμνοθάλασσα, λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, ψάρεμα
Front Cover: 
Tue, 2020-09-08 11:18 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith