Μελέτη καταλληλότητας και χρήσης ενδιαιτημάτων από την καφέ αρκούδα με την εφαρμογή Ανάλυσης Δικτύων και Μαρ- κοβιανών Αλυσίδων

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Αλμπανίδου, Β., Μερτζάνης, Γ., Μαζάρης, Α., Σγαρδέλης, Σ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Athens
Keywords:analysis, appropriateness, arctos, bear, brown, habitat, mammal, network, Ursus, use, ανάλυση, αρκούδα, δίκτυο, ενδιαίτημα, θηλαστικό, καταλληλότητα, καφέ, χρήση
Tue, 2017-07-11 10:48 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith