ΜΑΛΑΚΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ “ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ” ΔΥΡΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1983
Authors:Καραλή–Γιαννακοπούλου, Λ. Κ.
Conference Name:ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ - INTERNATIONAL MEETING ON THE SHOW CAVES AND THEIR PROBLEMS
Publisher:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - HELLENIC SPELEOLOGICAL SOCIETY
Conference Location:Αθήνα - Athens
Keywords:caves, Mollusca, Μαλάκια, σπηλιές
Front Cover: 
Fri, 2022-12-30 14:59 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith