Μαζική Νέκρωση Εδραίων Βενθικών Ζωικών Οργανισμών στο Βόρειο Αιγαίο

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Σκούφας, Γ.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:benthic, fauna, mass, necrosis, sedentary, sessile, βενθικός, βένθος, μαζικός, νέκρωση, πανίδα
Tue, 2017-01-17 12:11 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith