ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1984
Authors:Φώτης, Γ., Κουσουρής, Θ., Παπαχρήστου, Ε.
Conference Name:Α’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Date Published:14-17 ΜΑΙΟΥ
Publisher:ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΩΚΑΕ
Conference Location:ΑΘΗΝΑ
Keywords:confrontation, Exploitation, lake, Macedonia, Vegoritida, zooplankton, αντιμετώπιση, αξιοποίηση, Βεγορίτιδα, ζωοπλαγκτό, λίμνη, Μακεδονία
Thu, 2019-07-18 11:30 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith