Κρυμμένη βιοποικιλότητα: Η περίπτωση των χρωμοσωματικών φυλών του σκαπτοποντικού Microtus thomasi (Rodentia, Arvicolidae)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Ροβάτσος, Μ., Γιαγιά-Αθανασοπούλου, Ε.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:Arvicolidae, biodiversity, chromosomes, Microtus, Rodentia, thomasi, βιοποικιλότητα, Σκαπτοποντικός, τρωκτικό, χρωμόσωμα
Wed, 2017-09-27 13:04 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith