Καταγραφή της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε μια νέα θαλάσσια περιοχή του δικτύου NATURA 2000, με μη καταστρεπτικές μεθόδους. Η περίπτωση της Άνδρου

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Πουρσανίδης, Δ., Δημαλέξης, Τ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:Andros, area, biodiversity, marine, methods, Natura 2000, network, non-destructive, recording, Άνδρος, βιοποικιλότητα, θαλάσσια, καταγραφή, μη καταστρεπτική, περιοχή, προστατευόμενη
Mon, 2017-09-25 10:38 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith