ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1996
Authors:Τσιμενίδης, Ν.
Conference Name:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - 18° ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔPΙΟ
Date Published:17-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Publisher:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Conference Location:ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Keywords:fish, fisheries, fishery, fishes, management, marine, resources, αλιεία, διαχείριση, θαλάσσια, πόροι, ψάρια
Wed, 2018-03-07 15:05 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith