Επιπτώσεις των Υδατοκαλλιεργειών στο Μειοβενθικό Οικοσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Λαμπαδαρίου, Ν., Καρακάσης, Ι.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:aquaculture, community, farming, fish, meiobenthos, structure, βένθος, Ιχθυοκαλλιέργεια, κατασκευή, κοινότητα, μειοβένθος, οικοσύστημα, υδατοκαλλιέργεια, ψάρι
Thu, 2016-12-15 11:19 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith