ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΑΥΡΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ PODARCIS (SAURIA: LACERTIDAE)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1994
Authors:Κασαπίδης, Π., Μαπαγκού, Π., Προβατίδου, Σ., Βαλάκος, Ε.
Conference Name:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - 16° ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔPΙΟ
Date Published:5-7 ΜΑΙΟΥ
Publisher:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Conference Location:ΒΟΛΟΣ
Keywords:body, Lacertidae, lizards, Podarcis erhardii, Podarcis muralis, Podarcis peloponnesiaca, preferred, Sauria, temperature, επιλεγμένες, θερμοκρασίες, κοινή τοιχογουστέρα, σαύρες, σώμα, τοιχογουστέρα της Πελοποννήσου, τοιχογουστέρα του Erhard
Front Cover: 
Fri, 2018-03-02 11:16 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith