ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΓΡΙ-ΓΡΙ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Τσίτσικα, Ε. Β., Μαραβέλιας, Χ. Δ.
Conference Name:8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:4-8 ΙΟΥΝΙΟΥ
Publisher:Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Θεσσαλονίκη
Keywords:CPUE, fishering, horse, mackerel, Pagasitikos, purse, purse seine, seine, αλιείς, γρι-γρι, Π.Α.Μ.Α.Π., Παγασητικός, σαφρίδι
Tue, 2017-10-24 13:46 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith