ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2004
Authors:Κούκουρας, Σ., Κεφάλας, Ε., Καστρίτση-Καθαρίου, Ι., Μήλιου, Ε.
Conference Name:Βιοποικιλότητα & Πλανητική Αλλαγή
Date Published:18-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Publisher:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Conference Location:ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Keywords:benthic, coast, communities, effluent, Lesvos, pollution, quality, water, ακτές, αστικές, βενθικά, κοινότητες, Λέσβος, λύμα, νερό, ποιότητα, ρύπανση
Mon, 2018-04-02 11:37 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith