Επίδραση περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ιχθυοπανίδα του ποταμού Κομψάτου (σύστημα λίμνης Βιστωνίδας)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Σιμελιάδου, E., Μπρόντερζεν, Μ. Μ., Οικονομίδης, Γ., Μπόμπορη, Δ. Χ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:environmental, fish, Kompsatos, lake, parameters, river, Vistonida, Βιστωνίδα, ιχθυοπανίδα, Κομψάτος, λίμνη, παράμετροι, περιβαλλοντικές, ποτάμι, ψάρια
Wed, 2017-09-27 13:16 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith