Επίδραση Επιπέδου Διατροφής στην Ανάπτυξη, Εκμετάλλευση της Τροφής και Σύσταση Τσιπούρας (Sparus aurata)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Αλέξη, Μ. Ν., Νέγκας, Γ., Φουντουλάκη, Ε., Παπουτσή, Ε., Γιαλαμάς, Γ., Ανδριοπούλου, Α., Γιαννούλης, Γ.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:aquaculture, body, bream, composition, development, efficiency, feed, feeding, fish, food, gilt-head, gilt-head bream, gilthead, gilthead bream, growth, Sparus aurata, ανάπτυξη, εκμεταλλεύση, Ιχθυοκαλλιέργεια, σύσταση, τροφή, Τσιπούρα, υδατοκαλλιέργεια
Tue, 2016-11-15 15:07 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith