Εντεροβακτηριοειδή των Ψαριών του Γλυκού Νερού με Ιδιαίτερη Μνεία στην Yersinia ruckeri Αιτιολογικό Παράγοντα της E.R.D. (Enteric Redmouth Disease).

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1986
Authors:Σαββίδης, Γ.
Conference Name:3° Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Υδατοκαλλιέργειες στην Ελλάδα.
Date Published:23-25 Μαΐου
Conference Location:Ξενοδοχείο Χανδρής, Αθήνα.
Keywords:Abramis, Abramis brama, Anguilla, Anguilla anguilla, aquaculture, bacteria, brama, Carassius, Carassius carassius, carpio, Cyprinus, Cyprinus carpio, disease, enteric, enteric redmouth disease, Esox, Esox lucius, glans, lucius, mykiss, Oncorhynchus, Oncorhynchus mykiss, redmouth, ruckeri, Rutilus, Rutilus rutilus, Salmo, Salmo trutta, Silurus, Silurus glans, Tinca, Tinca tinca, trutta, Yersinia, Yersinia ruckeri, αρρώστια, ασθένεια, γλυκό νερό, εντεροβακτηριοειδή, Ιχθυοκαλλιέργεια, παθολογία, υδατοκαλλιέργεια, ψάρια
Tue, 2016-11-01 11:17 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith