Εμφάνιση των Λεσσεψιανών Ειδών Portunus pelagicus (Crustacea) και Apogon nigripinnis (Pisces) στη θαλάσσια Περιοχή της Ρόδου

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Κορσίνι-Φωκά, Μ., Κονδυλάτος, Γ., Οικονομίδης, Π. Σ.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:Apogon, Apogon nigripinnis, Apogonichthyoides, Apogonichthyoides nigripinnis, Crustacea, fish, lessepsian, marine, migration, nigripinnis, Portunes pelagicus, Red Sea, Rhodes, sea, Suez Canal, διώρυγα, Ερυθρά, Ερυθρά θάλασσα, θάλασσα, θαλάσσιος, Καρκινοειδή, λεσσεψιανός, λεσσεψιανός μετανάστης, μετανάστης, Ρόδος, Σουέζ, ψάρι
Fri, 2016-12-09 08:50 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith