Δομή των βενθικών βιοκοινωνιών και εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης στη λιμνοθάλασσα Πρόκοπος (Δ. Ελλάδα)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Φυττής, Γ., Ρεϊζοπούλου, Σ., Παπαστεργιάδου, Ε.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:benthic, communities, conditions, lagoon, Prokopos, structure, βενθικά, δομή, κατάσταση, κοινότητες, λιμνοθάλασσα, οικολογική, Πρόκοπος
Tue, 2017-10-03 10:44 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith