Δομή της μειοβενθικής βιοκοινωνίας στις βαθιές ανοξικές λεκάνες υψηλής αλατότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύγκριση των βιοκοινωνιών των τρηματοφόρων και των μεταζώων εντός και εκτός της ανοξικής περιοχής

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Χατζηγιάννη, Ε., Λαμπαδαρίου, Ν., Τσελεπίδης, Α.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:anoxic, basins, deep, hypersaline, meiobenthos, meiofauna, saline, αλατότητα, ανοξική, βαθιά, λεκάνες, μειοβένθος, υψηλή
Tue, 2017-05-02 14:48 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith