Διήμερες Μεταβολές του Μεσοζωοπλαγκτού στο Ν Ευβοϊκό και ΝΑ Σαρωνικό (Μάρτιος 1996)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1997
Authors:Χρήστου, Ε. Δ., Μητάς, Γ., Σιώκου-Φράγκου, Ι.
Conference Name:5ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:15-18 Απριλίου
Conference Location:Καβάλα
Keywords:Euvoikos, Gulf, mesozooplankton, plankton, Saronikos, zooplankton, διήμερες, Ευβοϊκό, ζωοπλαγκτόν, Μεσοζωοπλαγκτόν, μεταβολές, πλαγκτόν, Σαρωνικό
Fri, 2016-11-04 16:38 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith