Δίαιτα του άνουρου αμφιβίου Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) στον υγρότοπο της Βραυρώνας

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Ραδέα, Κ., Κουμάκη, Α., Μπέη, Β., Πολυμένη, Ρ. - Μ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:Amphibia, Anura, diet, frog, Pelophylax, ridibundus, Vravrona, wetland, Αμφίβια, βάτραχος, Βραυρώνα, δίαιτα, Υγρότοπος
Mon, 2017-09-25 10:53 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith