ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ (Salmo trutta L.) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1996
Authors:Τριανταφυλλίδης, Κ., Καρακούδης, Ι., Αποστολίδης, Α.
Conference Name:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - 18° ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔPΙΟ
Date Published:17-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Publisher:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Conference Location:ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Keywords:brown, diversity, fish, genetic, phylogenetic, phylogeny, relationships, trout, γενετική, πέστροφα, ποικιλότητα, σχέσεις, φυλογενετική, φυλογενία, ψάρι
Taxonomic name: 
Wed, 2018-03-07 14:50 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith