Βιολογία του Μπαλά στο Ιόνιο Πέλαγος

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Χείλαρη, Α., Τσάμης, Ε., Πετράκης, Γ.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:fish, Ionian, marine, Pagellus bogaraveo, sea, θάλασσα, θαλάσσιο, Ιόνιο, μπαλάς, ψάρι
Mon, 2017-01-09 12:34 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith