Απογραφή της ζωικής ποικιλότητας (ορνιθοπανίδα και πανίδα θηλαστικών) σε δυο περιοχές μεταλλευτικής δραστηριότητας της Μαγνησίας

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Σφουγγάρης, Α. Ι., Σολωμού, Α.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:birds, Magnesium, mammals, δραστηριότητα, θηλαστικά, Μαγνησία, μεταλλευτική, Ορνιθοπανίδα, πανίδα, πουλιά
Mon, 2017-10-02 10:44 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith