Ανάλυση της Διαταραξής του Βενθικού Οικοσυστήματος υπό Διαφορετικά Επίπεδα Ταξινομικής Διακριτότητας

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Καρακάσης, Ι., Χατζηγιάννη, Ε.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:aquaculture, benthos, communities, community, disturbance, megafauna, megafaunal, Polychaeta, sea, βενθικός, βένθος, διατάραξη, Ιχθυοκαλλιέργεια, κοινότητα, κοινότητες, μεγαβενθικά, Πολύχαιτοι, υδατοκαλλιέργεια
Wed, 2016-11-09 11:35 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith