Ανάλυση της Αλιευτικής Παραγωγής των Μηχανοτρατών στο Ανατολικό Ιόνιο Πέλαγος με Χρήση Γενικευμένων Αθροιστικών Μοντέλων

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Ψόχιου, Ε., Μαραβέλιας, Χ.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:additive, catches, fish, fishery, GAM, GAMs, generalized, Ionian, marine, model, modelling, sea, trawl, trawler, trawling, αθροιστικά, αλιεία, γενικευμένα, Ιόνιο, μηχανότρατα, μοντέλα, παραγωγή, φάρια, ψάρι
Taxonomic name: 
Wed, 2017-01-04 14:16 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith