ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort ascendingYearTitle
Αδαμοπούλου, X., Λεγάκις, A.2003Σχέση βασικής και εφαρμοσμένης οικολογίας: η περίπτωση της σαύρας Podarcis milensis στη Μήλο
Αδαμοπούλου, X., Λεγάκις, Α.2012Εισβλητικά ξενικά είδη σπονδυλοζώων στην Ελλάδα: μια πρώτη καταγραφή
Αδαμοπούλου, Χ.1997Η οχιά της Μήλου.
Αδαμοπούλου, Χ.1999Δομή και λειτουργία ζωικών βιοκοινωνιών του εδάφους με έμφαση στη σαύρα Podarcis milensis (Sauria, Lacertidae), σε νησιωτικά οικοσυστήματα του Αιγαίου.
Αδαμαντοπούλου, Σ.1987Παρατηρήσεις πουλιών σε νησιά της Δωδεκανήσου.
Αδαμακόπουλος, Τ., Χατζηρβασάνης, Β., Ματσούκα, Π.1986Τα βουνά της Ρούμελης [The mountains of Roumeli]
Αδαμακόπουλος, Τ., Χατζηρβασάνης, Β.1986Τα αγριόγιδα της Κεντρικής Ελλάδας [The Chamois of Central Greece]
Αδαμακόπουλος, Τ., Χατζηρβασάνης, Β.1988Συμβολή στη μελέτη εξάπλωσης του Αλπικού Τρίτωνα (Tritutus alpestris) στην Ελλάδα [Contribution to the study of the distribution of the Alpine Newt (Tritutus alpestris) in Greece]
Αδαμακόπουλος, Τ., Σφήκας, Γ., Χατζηρβασάνης, Β.1988Αξιολόγηση και διαχείρηση του οικοσυστήματος της Γκιώνας
Αδαμακόπουλος, Τ., Σφήκας, Γ., Χατζηρβασάνης, Β.1988Αξιολόγηση και διαχείριση του οικοσυστήματος της Γκίωνας.
Αδαμακόπουλος, Τ., Ματσούκα, Π., Χατζηρβασάνης, Β.1988Τα βουνά του Μωρηά [The mountains of Morias]
Αδαμακόπουλος, Τ., Αδαμακοπούλου, Π.1990Ορνιθολογικές παρατηρήσεις στην Κρήτη [Ornithological observations in Crete]
Αδαμακοπούλου, Π., Αδαμακόπουλος, Τ.1992Στρατηγική για την προστασία της Αρκούδας στην Βόρεια Πίνδο. Πρόγραμμα 4519 του Παγκοσμίου Ταμείου για τη Φύση (WWF) [A strategy for the protection of the Brown Bear
Αδαμίδου, Α., Καλλιανιώτης, Α.2005Μηνιαία κατανομή και σύγκριση της κατά μήκος σύνθεσης των ειδών Penaeus (Melicertus) kerathurus και Sepia officinalis στο αλίευμα από μέση και παράκτια αλ
Αδαμίδου, Σ., Αλέξη, Μ., Νικολοπούλου, Δ., Νέγκας, Ι., Κλαουδάτος, Σ., Αρβανίτης, Π.2003Επίδραση Διαφορετικών Υδατανθράκων στην Πεπτικότητα Θρεπτικών Συστατικών της Τροφής από την Τσιπούρα (Sparus aurata)
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Κ., ΑΛΥΣΣΑΝ∆ΡΑΚΗΣ, Ε., ΚΟΛΛΑΡΟΣ, Ε., Ψειροφωνιά, Π., Καπετανάκης, Ε.2008ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ Rhynchophorus ferrugineus Olivier ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Αβτζής, Ν., Αβτζής, Δ.2005Συμβολή στη γνώση της εξάπλωσης και της βιολογίας του εντόμου Cameraria ohridella Deschka & Dimic (Lep.: Gracillariidae) στην Ελλάδα
Ίσαρη, Σ., Φραγκοπούλου, Α., Κουτσικόπουλος, Κ.2003Ηλεκτρονική Κλείδα για την Αναγνώριση του Μεσοζωοπλαγκτού
Ίσαρη, Σ., Φραγκοπούλου, Α.2008Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ
Černý, M.2011Agromyzidae (Diptera) in the vicinity of the Kerkini lake with descriptions of eight new species from Greece
Sprecher-Übersax, E.2008The stag beetle Lucanus cervus (Coleoptera, Lucanidae) in art and mythology
Özeti, N., Yilmaz, I., Arikan, H.1986A morphological and serological study on the populations of the species Bombina bombina living in Thrace and Northwest Anatolia
Özelsel, S.1986Comparison between the effects of concentrate dispersant corexit 9527 and conventional dispersant 7664 and their combinations with marine diesel fuel on the mediolittoral species Monodonta turbinata born
Çiplak, B., Heller, K. G., Willemse, F.2010Phylogeny and biogeography Eupholidoptera Mařan (Orthoptera, Tettigoniidae): morphological speciation in correlation with the geographical evolution of the eastern Mediterranean
Åhman, I., Wilson, F.2008Symptoms of pests, rust and other disorders on leaves of willow fertilised with wastewater, urine or sewage sludge
Ádám, L.2008New species of Aleocharinae from Romania and Croatia (Coleoptera: Staphylinidae)
van Zyl, A.1988Going on holiday is not all fun and games.
Zwölfer, H.1976Investigations on Sphenoptera (Chilostetha) jugoslavica Obenb. (Col., Buprestidae), a possible biocontrol agent of the weed Centaurea diffusa Lam. (Compositae) in Canada.
Zwinenberg, A. J.1978Biologie en status van de Levantijnse Adder van de Cycladen, Vipera lebetina schweizeri.
Zwick, P.SubmittedTrichoceridae-Nymphomyidae
Zwick, P.1974Blephariceridae (Diptera) aus Kreta.
Zwick, P.1978Steinfliegen (Insecta, Plecoptera) aus Griechenland und benachbarten Lδndern. II
Zwick, P.1978Steinfliegen (Insecta, Plecoptera) aus Griechenland und benachbarten Lδndern. I.
Zwick, P.1978[Contribution to the knowledge of european Blephariceridae (Diptera).] (in Germ.)
Zwick, P.1978Steinfliegen (Insecta, Plecoptera) aus Griechenland und benachbarten Ländern. II
Zwick, P.1978Steinfliegen (Insecta, Plecoptera) aus Griechenland und benachbarten Ländern. 1. Teil
Zwick, P.1979Plecoptera from Greece
Zwick, P.1981Das Mittelmeergebiet als glaziales Refugium für Plecoptera.
Zwick, P.1981Diapause developement of Protonemura intricata (Plecoptera: Nemouridae)
Zwick, P.1984Geographische Rassen und Verbreitungsgeschichte von Capnopsis schilleri.
Zwick, P.1996Notes on Plecoptera (21): Male of larva of Protonemura cressa.
Zurwerra, A., Tomka, I.1986Drei neue Arten der Gattung Electrogena Zurwerra et Tomka, 1985, aus Südeuropa (Ephemeroptera, Heptageniidae).
Zumpt, F.1936Zur Kenntnis der Otiorhynchus carceli-Gruppe (Col. Curcul.).
Zukowsky, B.1874The Sporades.
Zukowsky, B.1880Sponges from Rhodos.
Zukowsky, B.1908Die Schwammfischerei im όstlichen Mittelmeer.
Zukowsky, B.1937Zwei Reisen nach Griechenland. I. Veluchigebirge 1932 (Lep.).
Zuercher, C.1911Nouvelles especes de Coleopteres de Chypre et d' Asie Mineure
Zucker, A.1995Le critère spatial dans la classification des animaux en Grèce ancienne
Zuberbühler, A.1980Exkursion der Ala nach Griechenland, 10-26 Mai 1980.

Pages

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith