Εισβλητικά ξενικά είδη σπονδυλοζώων στην Ελλάδα: μια πρώτη καταγραφή

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Αδαμοπούλου, X., Λεγάκις, Α.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Athens
Keywords:invasive, species, vertebrates, είδη, εισβλητικά, ξενικά, σπονδυλόζωα
Tue, 2017-07-11 09:55 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith