Η αλιευτική διαχείριση των λιμνοθαλασσών, οι αλιείς και τα ιχθυοφάγα πουλιά: η περίπτωση του Αμβρακικού

Publication Type:Conference Proceedings
Year of Conference:2003
Authors:Αθανασόπουλος, Θ., Ζόγκαρης, Σ., Παπανδρόπουλος, Δ.
Conference Name:Πρακτικά, 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων
Pagination:Σελ. 231-234
Date Published:10-13.4.2003
Conference Location:Πρέβεζα
Keywords:KAPE Aves Pisces
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith