Πανίς

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:1964
Authors:Αθανασόπουλος, Γ. Δ.
Journal:Μεγάλη Ελληνική ΕγκυκλοπαίδειαΜεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια
Volume:10
Pagination:67-71
Keywords:KAPE General
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith