Επί του προβλήματος της παρουσίας του Θύννου εις την Α. Μεσόγειον.

Publication Type:Conference Proceedings
Year of Conference:1928
Authors:Αθανασόπουλος, Γ.
Conference Name:Απόσπασμα των πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών
Pagination:3-7
Keywords:kape pisces
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith