Η σημασία της οικολογικής έρευνας για τη διατήρηση των ειδών: η περίπτωση της σαύρας Podarcis milensis στη Μήλο

Publication Type:Conference Proceedings
Year of Conference:2002
Authors:Αδαμοπούλου, Χ., Λεγάκις, Α.
Conference Name:Πρακτικά 24ου επιστημονικού συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών
Pagination:1-2.
Date Published:23-26.5.2002
Conference Location:Ερέτρια
Keywords:KAPE Reptilia
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith