Πουλιά στην περιοχή του 'Εβρου τον Οκτώβριο του 1980.[Birds in the Evros area during October 1980].

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith