Δύο συμβολαί εις την γνώσιν της Ελληνικής ιχθυοπανίσκης.

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:1934
Authors:Αθανασόπουλος, Γ.
Journal:Δελτίον Φυσικών ΕπιστημώνΔελτίον Φυσικών Επιστημών
Volume:1
Pagination:53-57
Keywords:Pisces
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith