ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΙΣΟΠΟΔΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1994
Authors:Σφενδουράκης, Σ.
Conference Name:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - 16° ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔPΙΟ
Date Published:5-7 ΜΑΙΟΥ
Publisher:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Conference Location:ΒΟΛΟΣ
Keywords:Aegean, biogeography, islands, Isopoda, Oniscidea, terrestrial, woodlice, Αιγαίο, βιογεωγραφία, Ισόποδα, νησιά, χερσαία
Front Cover: 
Sat, 2018-03-03 14:49 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith