Οι σαύρες της Κύπρου.

Publication Type:Report
Year of Publication:1996
Authors:Αντωνίου, Α.
Pagination:8
Institution:Υπ. Γεωργίας, Φυσ. Πόρων &Περιβάλλοντος, Υπηρ. Περιβάλλοντος
City:Λευκωσία
Type:Φυλλάδιο
Keywords:Reptilia
Taxonomic name: 
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith