Χαρακτηριστικά του Στόλου Αλιείας του Ξιφία στην Δυτική Ελλάδα

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Κατσέλης, Γ., Σπίνος, Ε., Κουτσικόπουλος, Κ., Περιστεράκη, Π., Τσερπές, Γ.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:boats, fishing, fishingboats, fleet, gladius, swordfish, Xiphias, Xiphias gladius, αλιεία, ξιφίας, στόλος, ψάρι, ψάρια
Tue, 2016-11-22 10:40 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith